รางวัลและมาตรฐานอุตสาหกรรม

บริษัท ด.เด็กกินผัก จำกัด มุ่งมั่นในการพัฒนาสินค้าเพื่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง เพราะเราเชื่อว่าสุขภาพที่ดีนั้น เริ่มต้นจากการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย ไม่ใส่สารเคมี วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตนั้นต้องมาจากธรรมชาติ ความอร่อยที่ดีที่สุดนั้นก็ต้องมาจากธรรมชาติเช่นกัน ส่งผลให้สินค้าของบริษัทได้รับรางวัลและเป็นตัวแทนสินค้านวัตกรรมจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนหลายแห่งดังนี้

– รางวัล “สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด” หรือ “SME PROVINCIAL CHAMPIONS” จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ต่อเนื่องกันสองปี
– รางวัล Inventor Award จากโครงการ Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย 2019
– ได้รับการคัดเลือกสู่โครงการ Food Accelerate ต่อเนื่องสองปีซ้อน จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (BIC)
– ได้รับการรับรองสินค้านวัตกรรมจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์

ในส่วนของกระบวนการผลิตนั้น บริษัทได้รับมาตรฐานระดับสากลเพื่อให้ผู้บริโภครู้สึกมั่นใจในคุณภาพของสินค้าดั้งนี้