การช่วยเหลือชุมชน

ในแต่ละปี บริษัทรับซื้อผักและผลไม้สดจากเกษตรกรชาวสวน เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการผลิตและตัดแต่งเป็นจำนวนมากกว่า 1,000 ตัน/ปี สร้างรายได้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดราชบุรีและใกล้เคียง มากกว่า 15 ล้านบาท

นอกจากนี้เรายังเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้มีรายได้จากการรับจ้างตัด แต่ง ผักและผลไม้สด โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทให้การดูแล ฝึกอบรมให้สามารถปฏิบัติงานได้ ช่วยสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนให้มีรายได้เลี้ยงดูครอบครัว และนี่คือความรู้สึกภาคภูมิใจที่บริษัท ได้มีส่วนในการช่วยสังคมเล็กๆให้ยั่งยืน